Droge Rivierbeddingen - Bron van Water

Projectdoelen

Het verbeteren van de voedselzekerheid en het inkomen van boeren door:

  • Het beschikbaar maken van water voor huishoudelijk gebruik, vee en irrigatie
  • Het vergroten van kennis en vaardigheden met betrekking tot water en landbouw
  • Het vergroten van de landbouwproductie en de verkoop van producten
  • Het beschermen van landbouwgronden tegen erosie

Geplande resultaten

  • 12 betonnen dammen gebouwd in seizoensriviertjes voor opvang van water
  • 360 boeren getraind in watermanagement en nieuwe landbouwmethodes
  • Minstens 60 boeren geholpen nieuwe agrarische activiteiten op te zetten
  • Oeverbeschermingszones gecreëerd en bomen geplant

.

Lokatie

Ukambani   
Kenya
    


Status

Fonds-
werving      
   


Dammen bouwen in droogstaande seizoensriviertjes ...... zodat water wordt vastgehouden in de bedding ...


... en bewoners nieuwe mogelijkheden krijgen !

Projectbeschrijving

Ukambani is een regio in oost Kenya. Het is een zogenaamd semi-aride gebied, wat wil zeggen dat het er regelmatig erg droog en warm is.
Een groot deel van de inwoners voorziet in hun levensonderhoud door landbouwactiviteiten, maar wordt hierin aanzienlijk gehinderd door steeds vaker optredende droogtes. Door een gebrek aan (irrigatie)water, maar bijvoorbeeld ook kennis van vernieuwde technologie, is de voedselzekerheid en het inkomen van veel mensen laag.

Dammen in seizoensrivieren

Om hier verandering in aan te brengen wil AgriNextLevel in samenwerking met NACODEV, een lokale NGO met veel ervaring in waterretentie projecten, en enkele lokale gemeenschappen, zogenaamde 'subsurface' dammen bouwen, om water in seizoensrivieren vast te houden. Tijdens het regenseizoen stroomt er veel water door deze riviertjes heen, maar als de regens voorbij zijn is ook het water weggestroomd.

Door de bouw van dammen, over de volle breedte van de rivier, wordt het water vastgehouden. Het water kan gebruikt worden voor doeleinden als consumptie voor mens en dier maar ook voor kleinschalige irrigatie activiteiten.

Drie gemeenschappen hebben NACODEV gevraagd hen te helpen om meer water in het gebied beschikbaar te maken. Het gaat om inwoners rond de dorpjes Ikombe, Kikaso en Ikalaasa (zie de interactieve kaart). De bouw van de dammen zal grotendeels door de inwoners zelf worden uitgevoerd en zij zelf zullen een groot deel van de materialen bij elkaar brengen.

Zelf ontwikkelen

Door water beschikbaar te maken en training te geven in watermanagement, verbeterde landbouwmethodes en milieubescherming worden de mogelijkheden van de bevolking vergroot om zichzelf verder te ontwikkelen.

Eerdere waterprojecten laten zien dat boeren de kans grijpen en zelf groenten gaan verbouwen om hun voedselzekerheid en inkomen te vergroten. Vaak beginnen ze klein met behulp van een gieter of een emmer. Naarmate ze meer verdienen breiden ze hun tuinbouwbedrijfje uit en zijn ze in staat om zelf bv een dieselpomp aan te schaffen.
Om de bewoners praktisch te trainen worden demo-tuinen met netkassen en druppel irrigatie opgezet.

Natuur

Langs de oevers worden beschermingszones gecreëerd om erosie van landbouwgronden te voorkomen. Hier worden bomen geplant en de natuurlijke vegetatie met rust gelaten. Hier ontstaan kleine groene oases waar allerlei vogels en planten baat bij hebben.

DOE MEE en sponsor ook !

Wilt u dit project ondersteunen? U kunt één of meerdere dammen, of een onderdeel van het benodigde budget sponsoren. Hier vindt u het benodigde budget voor de bouw van één dam, inclusief trainingen, opzetten van agrarische activiteiten en operationele kosten.

Er is al één van de 12 dammen gesponsord !
Met dank aan Projectenfonds Atlantis.

Wilt u meer informatie over dit project opvragen of een gift overmaken, zie Contact.


* Het benodigd bedrag vormt 70% van de totale kosten per dam. De overige 30% wordt door de gemeenschap zelf bijgedragen in de vorm van materialen (zand, grind en stenen), arbeid en financiele contributies.

                

Benodigd budget (per dam)

Mobilisatie gemeenschap:
- Vormen samenwerkingsgroep
- Locatiebepaling dam
Dam constructie:
- Materialen (cement/staal)
- Vergunningen en onderzoek
Trainingen:
- Waterbeheer en milieubescherming
- Landbouw
Agrarische activiteiten:
- Demo-tuinen en zaden
- Druppel irrigatie en netkassen
- Op-maat trainingen
Oeverbescherming:
- Gereedschappen en bomen
Operationele kosten:
- Management en monitoring
- Transport

Benodigd bedrag (per dam) * :

euro

      110


2.860


    265


    590    290

870


-------
4.985


Juni 2019

Kansen na veldonderzoek

AgriNextLevel en NACODEV hebben een bezoek gebracht aan Ikombe, waar bewoners NACODEV hebben gevraagd dammen te helpen bouwen. Tijdens het veldonderzoek langs het Ivutini seizoensriviertje (zie groene GPS-route) zijn meerdere aanwijzingen gevonden dat de grond hier waterhoudend is (zie blauwe pijlen). Op verschillende plekken zijn ondiepe gaten in de droge rivierbedding gegraven die water bevatten. Ook zijn er diepere putten op de oevers gegraven waarin zich water bevindt. Daarnaast zijn meerdere potentiele locaties gevonden waar stuwdammen gebouwd kunnen worden.

Bij de oranje cirkel bezochten we een boerenfamilie ...

Ontmoeting met een boerenfamilie

Tijdens het veldonderzoek rond Ikombe troffen we een meisje aan dat water schepte vanuit een gegraven gat in de rivierbedding. Haar opa vertelde dat ze het water nodig hadden voor de groentetuin. We mochten met hen meelopen naar huis om de groentetuin te bekijken. Tot onze grote verbazing troffen we slechts een grote zak aan, gevuld met aarde. Hierin stonden 5 bladkool- en 2 tomatenplanten, beschermd d.m.v. een muskietennet (zie foto’s). Op de vraag of dit alles was knikte hij bevestigend en vertelde vervolgens dat zijn gehele oogst van mais en bonen mislukt was door het slechte regenseizoen. Omdat zijn drie zoons, werkzaam als tijdelijke ongeschoolde krachten in Nairobi, af en toe geld stuurden konden ze nog wat eten kopen.

Deze ontmoeting bevestigt het belang van water voor dit gebied. Daarom zal AgriNextLevel eind 2019 / begin 2020 fondsen gaan werven voor dit project.