Ukambani Wateropvang en Irrigatie

Projectdoelen

Het verbeteren van de voedselzekerheid en het inkomen van boeren door:
- Het vergroten van kennis en vaardigheden met betrekking tot water en landbouw
- Het beschikbaar maken van water voor huishoudelijk gebruik, vee en irrigatie
- Het vergroten van de landbouwproductie en de verkoop van producten

Geplande resultaten

- 450 boeren getraind in watermanagement en nieuwe landbouwmethodes
- 15 'subsurface' dammen gebouwd in seizoensrivieren voor opvang van water
- Minstens 75 boeren geholpen nieuwe agrarische activiteiten op te zetten

.

Lokatie

Ukambani   
Kenya
    


Status

Fonds-
werving      
   

Projectbeschrijving

Ukambani is een regio in oost Kenya. Van oorsprong woont de bevolkingsgroep de Akamba in dit gebied. Het is een zogenaamd semi-aride gebied, wat wil zeggen dat het er regelmatig erg droog en warm is.
Een groot deel van de inwoners voorziet in hun levensonderhoud door landbouwactiviteiten, maar wordt hierin aanzienlijk gehinderd door steeds vaker optredende droogtes. Door een gebrek aan (irrigatie)water, maar bijvoorbeeld ook kennis van vernieuwde technologie, is de voedselzekerheid en het inkomen van veel mensen laag.

Dammen in seizoensrivieren

Om hier verandering in aan te brengen wil AgriNextLevel in samenwerking met NACODEV, een lokale NGO met veel ervaring in waterretentie projecten (zie project Resultatenkaart NACODEV) en enkele lokale gemeenschappen, zogenaamde subsurface dammen bouwen, om water in seizoensrivieren vast te houden. Tijdens het regenseizoen stroomt er veel water door deze riviertjes heen, maar als de regens voorbij zijn is ook het water weggestroomd.

Door de bouw van dammen, over de volle breedte van de rivier, wordt het water vastgehouden. Het water kan gebruikt worden voor doeleinden als consumptie voor mens en dier en voor irrigatie.

Drie gemeenschappen hebben NACODEV gevraagd hen te helpen om meer water in het gebied beschikbaar te maken. Het gaat om inwoners rond de dorpjes Kaani, Kikaso en Ikalaasa (zie kaart hieronder). De bouw van de dammen zal grotendeels door de inwoners zelf worden uitgevoerd en zij zelf zullen een groot deel van de materialen bij elkaar brengen.

Zelf ontwikkelen

Door water beschikbaar te maken en training te geven in watermanagement en verbeterde landbouwmethodes worden de mogelijkheden van de bevolking vergroot om zichzelf verder te ontwikkelen.

Eerdere waterprojecten laten zien dat boeren de kans grijpen en groenten gaan verbouwen om hun voedselzekerheid en inkomen te vergroten. Vaak beginnen ze klein met behulp van een gieter of een emmer. Naarmate ze meer verdienen breiden ze hun activiteiten uit en zijn ze in staat om zelf bijvoorbeeld een dieselpomp aan te schaffen.

Natuur

Daarnaast heeft de natuur ook baat bij de aanwezigheid van water in het droge seizoen. Planten en dieren weten zich hierdoor in het gebied te handhaven. Rond de seizoensrivieren ontstaan kleine groene oases, doordat de oevers beschermd worden en bomen geplant.

Voortgang

Inmiddels zijn 3 dammen gebouwd en is er geld binnen voor nog eens 6 dammen, dankzij de hiernaast genoemde sponsors.
Lees hier meer over de voortgang van het project.


Irrigatiewater voor het verbouwen van groentes

DOE MEE en sponsor ook !

Wilt u dit project ondersteunen? U kunt één of meerdere dammen, of een onderdeel van het benodigde budget sponsoren. Op deze pagina vindt u het benodigde budget voor de bouw van één dam, inclusief trainingen, opzetten van agrarische activiteiten en operationele kosten.

Wilt u meer informatie over dit project opvragen of een gift overmaken, zie Contact.


Partners

- Projectleiding: NACODEV

- Uitvoer: Lokale gemeenschappen


Een subsurface dam in aanbouw

Benodigd budget (per dam)

Fase 1: Mobilisatie gemeenschap
- Vormen samenwerkingsgroep
- Locatiebepaling dam

Fase 2: Dam constructie
- Materialen (cement/staal)
- Vergunningen / documenten

Fase 3: Trainingen
- Waterbeheer
- Landbouw
- Bescherming stroomgebied

Fase 4: Agrarische activiteiten
- Zaden en gereedschappen
- Druppel irrigatie en netkassen
- Op-maat trainingen

Operationele kosten:
- Management en monitoring
- Transport

Benodigde bedrag (per dam) * :

euro

      1402.760    440
    720
    830


-------
4.890

*Het benodigde bedrag vormt 67% van de totale kosten per dam. De overige 33% wordt door de gemeenschap zelf bijgedragen in de vorm van materialen (zand, grind en stenen), arbeid en contributies.


Sponsors